utenis 11

Saturday, March 23, 2019

Šventadienio paraštėse

„Kiekvienas jų teparūpina savo šeimai avinėlį“

Senajame Testamente, tarp kitų nepaprastai įdomių knygų, yra Išėjimo knyga. Viename iš šios knygos skyrių Viešpats nurodo, kaip švęsti Velykas:
„Sakykite visai Izraelio bendrijai, kad šio mėnesio dešimtą dieną kiekvienas jų teparūpina savo šeimai avinėlį - vieną avinėlį šeimai. Jei šeima visam avinėliui yra per maža, tesideda ji prie artimiausio kaimyno, kad avinėlį įsigytų, ir tesidalija juo, atsižvelgdama į skaičių asmenų, kurie jį turės valgyti. Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo, vienų metų patinėlis“ (Iš 12, 3 – 5).
Viešpats liepia įsigyti avinėlį dešimtą nurodyto mėnesio dieną. Nors pasirūpinti avinėliu turi kiekviena šeima, tačiau apie avinėlį niekur nekalbama daugiskaita. Nesakoma, kad reikia apsirūpinti avinėliais. Visos aukščiau minėtos Biblijos eilutės kalba tik apie vieną avinėlį. Čia yra aiški nuoroda į išgelbėjimą, vykstantį tik per avinėlį. Evangelijoje pagal Joną sakoma: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1, 29). Tačiau vien tai žinoti neužtenka. Šį Avinėlį privalome turėti kiekvienas:

Read more: „Kiekvienas jų teparūpina savo šeimai avinėlį“

Iš Gavėnios sakymų: antrieji...

Nuobodi ir grėsminga Gavėnia, įsismarkavo visokių įvykių apstumas, kurių paprastai neišriši, kurių ir atitikmens šiandieniniam take nelabai rasim. Baisybės, liūdesys, mirusio Lozoriaus prikėlimas... Girdėjom jau. Gal geriau negalvoti ar kaip nors nuo tų kataklizmų toliau. Į pabaigą visa lyg ir suprastėjo. Nebėra sveikatos treniruojantis krikščioniškoje nišoje. Kartais tiesiog verta būti, žiūrėti, tylėti – nieko visai neparašyti, neišleisti knygos, neerzinti kitų. Būti be jokios produkcijos ir gamybos – laisvai, oriai, pasitikint, aukščiau pakeliant galvą. Gerai taip mokėti. Kiek dejuosime, kad esam suvaržyti, prislėgti, kiek bijosim išeiti paprastai į gatvę, susitikti ir kalbėtis. Kad mūsų tik kas nepamatytų, nepagalvotų apie mus ko nors negero, negražaus. Nusispjaut, tegul. Gyvenkim, giliai kvėpuokim, prisiminkim save. Patarlė taikliai paliudija: „Šunys loja, karavanas eina.“ Nenusiminkim, kad neišmokom, padarysim taip, kaip nedera tikram katalikui. Niekas nesubyrės, bus proga mokytis.
Dylant, siaurėjant Gavėniai, vėlei Jėzaus ir žydų konfliktai (plg. Jn 8, 51 – 59). Toks įspūdis, kad žmonės užstrigę elgesyje ir mąstyme, jokio judesio ir perspektyvos iškopti bei nugalėti. Mirties taškas. Žydai derasi ir aiškinasi – nepavyksta suprasti jiems. Jėzaus ištarti žodžiai lyg iš kito konteksto, iš kitokios patirties, sielos pakraščio. Kaip juos dabar įausti, kad nesujauktų elgesio, nusistovėjusios tvarkos, kad tiktų prie pranašų išminties ir visko, kas Raštų rietimuose išguldyta. Neišsprendžiama kazuistika. Ir mums taip nutinka, ne vien žydams. Jėzus kalba, kalba, kalba, gal žodžių pristinga, kad tokios nesėkmingos pastangos įrodyti, įtikinti, atverti, suburti ir sutelkti bendraminčius bendrystei. Apgailėtinas mažumas, tikėjomės kažko didingesnio.

Tęsinį skaitykite 2016 02 20 „Utenyje“

Iš Gavėnios sakymų: pirmieji...

Jėzaus ir žydų dialogas (Jn 8, 31-42), vėliau peraugęs į rimtoką konfliktą, ir šiandien provokuoja prisiglausti prie esminių klausimų, kurie – ar norime, ar nelabai – užgriūna kasdieninius žingsnius savo niuansais, spalvomis, nuovargiu, rutina, nesibaigiančia, vis aštrėjančia įtampa, nesusipratimais kalbantis, mąstant, dirbant, stengiantis žūtbūt pramušti savo idėją. Čia ir mūsų puikybė, nenoras jautriau, supratingiau klausytis, skaityti, matyti platesnius tarpasmeninių santykių kontekstus, kurie pranoksta paprastą vakarojimą drauge ar formalų sekmadienio ritualą. Atliekame, veikiame kažką, kad užsidėtume pliusiuką ir džiaugtumės patogiu, saugiu ir šiltu trafaretiniu krikščioniškumu.
Taigi, nuoširdus svarstymas pirmiausia reikalingas man pačiam, mums patiems, ne kaimynams, kad tiesiog nebūtų nuobodu gyventi, kad gyvenimas išryškėtų kaip dovana, kaip galimybių erdvė augti, žingsniuoti, artėti prie prasmės ir pilnatvės. Jėzus nereikalauja iš mūsų tapti milžinais, bejausmiais gigantais. Jam nerūpi statusai, apyskaitos, įveiktų kliūčių blizgantys sąrašai. Gal greičiau Jis norėtų matyti mus ne nusiplūkusius nuo formų ar liaudiškojo pamaldumo variantų, maldų malūnėlių, graudžių verksmų ir kryžiaus kelių, bet gebančius išgirsti tai, kas bylojama, gebančius susikalbėti, mokančius kitą žmogų palaikyti, sustiprinti, patausoti, branginti buvimą drauge.

Tęsinį skaitykite 2016 02 13 „Utenyje“

Liežuvis yra ugnis!

Neretai nutinka, kad žmogus, susidūręs su įvairiomis problemomis, puola ginčytis, bartis, įrodinėti savo tiesas, gintis. Tačiau vargu ar taip derėtų elgtis tikinčiam. Tikintį žmogų saugo Pats Dievas...
Kaukazo kalnuose viename aule gyveno vaikinas, vardu Aslanas. Jo motina buvo neseniai mirusi. Aslanas liko su tėvu ir dviem broliais. Darbų ūkyje netrūko. Ypač stigo moteriškų rankų. Aslanas iš pakalnės lygumų kaimo vedė gražuolę merginą, vardu Zara. Ji buvo darbšti bei rūpestinga. Be to, netrukus Zara tapo ypač džiaugsminga, dažnai žvilgsnį nukreipianti į dangaus žydrynę. Gyvenimas atrodė labai gražus, tačiau vyrų ausis pasiekė kaimynų pasakojimas apie tai, kaip Zara einanti į lygumą, kur susitinka su būriu žmonių. Dauguma iš jų - moterys, bet joms visuomet kalba kažkoks vyras. Aslanas, jo tėvas ir broliai labai nustebo. Ėmė klausinėti Zarą, kodėl ji taip elgiasi? Zara papasakojo vyrams, kad sužinojo apie Jėzų, priėmė Jį į širdį ir ruošiasi krikštui. Jėzų ji myli labiau už viską pasaulyje. Aslanas tai išgirdęs labai įsižeidė, o paskui jį ir kiti vyrai. Vadovaudamiesi kaukazietiškais papročiais jie net negalėjo pamanyti, kad moteris gali ką nors labiau mylėti už savo vyrą. Apie Jėzų jie nebuvo nieko girdėję. Taigi, visi ėmė barti Zarą. Bardamiesi net nepastebėjo, kaip atėjo vakaras. Tuomet šalia jurtos užkūrė laužą ir toliau barė Zarą. Ši, paliudijusi, kas yra Jėzus, nutilo. Vyrams sunku buvo ją suprasti. Staiga jurtoje įsiviešpatavo tyla. Visų akys pakilo į jurtos lubas. Nežinia iš kur vidury nakties atsirado baltas balandis ir suko ratus jurtos paluby. Po to dar didesnei visų nuostabai nusileido Zarai ant peties. Po to balandis išskrido pro jurtos langą. Visiems akimirksniu tapo aišku, kad tai – Dievo ženklas. Vyrai daugiau nebepriekaištavo Zarai ir kitą dieną išleido ją priimti krikštą...

Tęsinys 2016 01 16 „Utenyje“

IŠMĖGINIMAI

Daugelis nemėgsta kalbų apie išmėginimus. Net nenori daryti prielaidos, kad Dievas mus išmėgina. Jų manymu, viskas turi klotis, lyg sviestu patepta. Susidūrę su išmėginimais šie žmonės puola į paniką, neviltį, Dievo ir viso pasaulio kaltinimą. Tačiau Šventajame Rašte rasime daugybę liudijimų apie išmėginimus. Vienas žinomiausių – Abraomo išmėginimas. Prisiminkime pasakojimą iš Pradžios knygos:
„Dievas išbandė Abraomą. Jis tarė jam: „Abraomai!“ Jis atsiliepė: „Aš čia!“ – „Paimk savo sūnų, – jis tęsė, – savo vienatinį sūnų Izaoką, kurį myli, nueik į Morijos kraštą ir paaukok jį kaip deginamąją auką ten viename kalne, kurį aš tau nurodysiu.“
Pakilęs anksti rytą, pasibalnojo savo asilą, pasiėmė su savimi du tarnus ir savo sūnų Izaoką. Prisiskaldęs malkų deginamajai aukai, jis leidosi kelionėn į vietą, apie kurią buvo jam kalbėjęs Dievas.

Read more: IŠMĖGINIMAI

Kas tik šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas

Įsidėmėkite! Bet koks iš mūsų lūpų išėjęs žodis yra statybinė medžiaga griovimui arba kūrimui. Kitkas neegzistuoja. Kitko nėra. Jis tikrai kažką sukurs ir tuo tikrai kažkas pasinaudos. Kai žmogus iš savo lūpų išleidžia pilną neapykantos žodį, - tai yra, pilną energijos, o tai reiškia tikėjimo, - tai ta energija yra užtaisas žodžiui. Tas žodis išeina į atmosferą ir kabo ten iki to laiko, kol kas nors panorės jį panaudoti griovimui arba kokios nors šalies sunaikinimui. Tuos žodžius naudoja globalinės tvarkos demonai. Tie demonai laukia, kol dvasiniame pasaulyje - atmosferoje - bus surinktas reikiamas kiekis užtaisytos medžiagos, ir tada jie ja ima naudotis ir statyti būtent tai, ko jiems reikia... Tai – įžvalgūs pastoriaus Andrejaus Šapovalovo žodžiai...
Liūdna, tačiau gyvenimas rodo, jog šios negatyvios statybinės medžiagos mastai intensyviai kaupiasi...
Psichiatrai ir psichoterapeutai su dideliu nerimu konstatuoja katastrofiškai augantį žmonių, patiriančių dvasinę tuštumą, skaičių. Visi pastebime vos ne masinę depresiją, baimes, stresus, isteriją ir maniakinį elgesį. Pasaulio Sveikatos Organizacijos duomenimis, šiandien mažų mažiausiai du milijonai žmonių serga sunkia depresijos forma. Dauguma jų – savo pačių ir kitų ištartų žodžių aukos...

Read more: Kas tik šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

77777– Ar galima Klausui patikėti paslaptį?
– Žinoma, jam prieš trejus metus pakėlė atlyginimą, o jo žmona iki šiol to nežino.
*
Smarkiai žvairuojanti moteris apsilanko pas okulistą:
– Ar seniai jūs pradėjote žvairuoti? – klausia gydytojas.
– Nuo tada, kai mano dvynukai pradėjo vaikščioti.
*
Kalbasi du vyrukai:
– Kodėl moterys gyvena ilgiau?
– Tyčia.
*
Barasi sužadėtiniai:
– Man nusibodo gyventi su tavim, tu prakeiktas šykštuoli! Še, pasiimk savo žiedą!
– O kur dėžutė?

teatrai1

PARDUODAMI du žemės sklypai Antakalnio k., Vyžuonų sen. (miesto teritorijos ribose). Vienas sklypas, besiribojantis su upe, – 80 a, kitas sklypas – 2 ha. Šie sklypai prie pat Naujasodžio gyvenvietės.  
    Tel. (8-640) 32364.

 

PARDUODA traktorių T-16M, T-40A, priekabą-platformą GKB, priekabą 2PTS-4, T-40 variklį (300 eur), pavarų dėžę, tarpinį, pakabą, plūgą PL-3x35.
    Tel. (8-607) 48852.

 

PARDUODAMI šienainio rulonai.

Tel. 8-640 32364

 

GAMINA

* Šildymo katilus ilgo degimo, krosnis pirčiai;

* įvairių katilų pirties krosnių montavimas.

Garantija, konsultacija

Tel. 8-672 59564

 

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 

 

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas