utenis 11

Monday, April 23, 2018

Šventadienio paraštėse

„Būkite dėkingi!“

Valerijus RUDZINSKAS

Laiške kolosiečiams apaštalas skatina: „Būkite dėkingi!“ Kad išties itin svarbu būti dėkingiems, Šventasis Raštas primena daug kartų. Visų jų paminėti neįmanoma, tačiau keletą prisiminkime. Laiške tesolonikiečiams raginama: „Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.“ Ta pati mintis kartojasi Pirmajame laiške korintiečiams: „Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras; nes amžina jo ištikima meilė!“ Už ką turime Dievui dėkoti? Už Kristų!Laiške kolosiečiams atskleidžiama Kristaus svarba. Juk „Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis yra Kūno – Bažnyčios – galva. Jis – pradžia, mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visa sutaikinti su savimi, darydamas jo kryžiaus krauju taiką, – per jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje.
Visuomet privalome dėkoti Dievui už Kristaus kančią, per kurią tapome atpirkti ir patyrėme didžiausią gailestingumą. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II enciklikoje „Dives in misericordia“ rašo: „Didžiojo penktadienio įvykiai, o prieš tai malda Getsemanėje iš esmės keičia visą meilės ir gailestingumo ap­reiškimo mesijinėje Kristaus pasiuntinybėje eigą. Tasai, kuris „vaikščiojo, darydamas gera ir gydydamas“, „visokias ligas bei negales“, pats tampa labiausiai vertas pasigailėjimo ir kelia užuojautą suimtas ir išjuoktas, pasmerktas ir nuplaktas, erškėčiais vainikuotas, nukryžiuotas ir ant kryžiaus baisiose kančiose atiduodąs dvasią.

Tęsinį skaitykite 2017 06 10 „Utenyje“

„Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje“

Valerijus RUDZINSKAS

(Pradžia 05 20 d. numeryje)

Dar viena istorija aprašyta Esteros knygoje.
Gyveno kitados žmogus, vardu Hamanas, provokavęs karalių išžudyti žydus. (Iš šio biblinio teksto sužinome, kad jau tais itin tolimais laikais prasidėjo antisemitizmo užuomazgos). Istorija labai panaši į piktojo Nabalo istoriją. Čia galioja tas pats principas: dėkinga širdis atveria duris Dievo veikimui mūsų gyvenime, o nedėkinga širdis – prišaukia velnio veikimą... Įsigilinkime į Hamano istoriją:
„Tą naktį karalius, negalėdamas užmigti, paprašė atnešti Atžymų - Metraščių - knygą. Ji buvo skaitoma karaliui. Skaitant buvo rasta pažymėta, kad Mordekajis buvo pranešęs apie Bigtaną ir Terešą, du karaliaus eunuchus, rūmų slenksčio sargus, rengusius sąmokslą nužudyti karalių Ahasuerą. „Kokia garbė ar paaukštinimas buvo suteikta už tai Mordekajui?“ - teiravosi karalius. „Nieko jam nebuvo duota“, - atsakė pas karalių esantys tarnai.
„Kas yra kieme?“ - paklausė karalius. Hamanas buvo ką tik įėjęs į karaliaus rūmų prieškiemį pakišti minties karaliui, kad Mordekajis būtų pakartas kartuvėse, kurias jis buvo prirengęs. Karaliaus tarnai jam atsakė: „Hamanas laukia kieme.“ – „Tegu įeina!“ – tarė karalius. Hamanui įėjus, karalius jį prakalbino: „Ką reikėtų padaryti žmogui, kurį karalius nori ypatingai pagerbti?“ Hamanas pagalvojo: „Ką kitą norėtų karalius labiau pagerbti, jeigu ne mane?“ Jis tad karaliui taip atsakė: „Žmogui, kurį karalius nori pagerbti, turėtų būti atneštas karališkas apdaras, kurį yra vilkėjęs karalius, ir atvestas žirgas, ant kurio karalius jojo, kai jam ant galvos buvo uždėtas karaliaus vainikas. Apdaras ir žirgas turėtų būti pavesti vienam kilmingiausiųjų karaliaus pareigūnų. Teaprengia jis žmogų, kurį karalius nori ypatingai pagerbti, ir, užsodinęs jį ant žirgo, teveda tą žmogų per miesto aikštę ir jo priekyje eidamas tegu skelbia: „Taip daroma žmogui, kurį karalius nori ypatingai pagerbti!’“

Tęsinį skaitykite 2017 05 27 „Utenyhje“

„Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje“

Valerijus RUDZINSKAS

Laiške Tesolonikiečiams raginama: „Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje“ (Tes 5, 18).
Turime būti dėkingi Kristui už prisikėlimą ir mūsų atpirkimą. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II enciklikoje „Dives in misericordia“ rašo, kad per kryžių ir prisikėlimą vyksta „gailestingosios meilės apreiškimas vargšams, kenčiantiems ir kaliniams, neregiams, prislėgtiesiems ir nusidėjėliams“...
Deja, nutinka, kad šios gailestingosios meilės asmeniškai nepažįstame, nesame jos patyrę, nejaučiame poreikio ją išgyventi...
Rašytojas Vilhelmas Bušas pateikia gražų palyginimą...
Bažnyčiose dažnai būna spalvotų vitražų. Kai šviesią dieną žiūrite į juos iš lauko, jie atrodo juodi, spalvų beveik nematyti, bet jei įeinate į bažnyčią, visos spalvos iš karto sužėri. Galime tai palyginti su krikščionių tikėjimu. Kol žiūrėsiu į jį iš lauko, nieko nesuprasiu - viskas atrodys tamsu. Bet reikia rizikuoti ir įeiti į vidų! Reikia susipažinti su Jėzumi! Jam atsiduoti, Juo pasitikėti! Tada viskas paaiškės! Vienas žingsnis iš mirties į gyvenimą - ir iš karto krikščionybė tampa aiški, suprantama...
Susipažinę su Jėzumi tampame Jam dėkingi. Krikščionybė be dėkingumo neįmanoma...
Nedėkingumas sugriauna žmogaus gyvenimą. Atsiverskime Šventąjį Raštą. Pirmojoje Samuelio knygoje pasakojama apie nedėkingą žmogų, vardu Nabalas. Jis buvo labai turtingas, turėjo didžiules ožių ir avių bandas, tačiau jo širdis buvo nedėkinga. Nabalo piemenys saugiai jausdavosi tuomet, kai netoli būdavo karaliaus Dovydo kariuomenė.
Kartą karaliui Dovydui prireikė pagalbos. Deja, Nabalas atsisakė padėti. Tačiau Nabalo žmona Abigailė buvo protinga moteris. Ji sugebėjo ištaisyti vyro klaidą, panaikindama Dovydo įtūžį. Ji perdavė kariuomenei produktus, kurių buvo prašęs Dovydas. Betgi istorija tuo nesibaigia. Nedėkingumas Nabalą pražudė.

Tęsinį skaitykite 2017 05 20 „Utenyje“

„Paėmę jo kraujo, jie paženklins juo abi durų staktas ir sąramą“

Valerijus RUDZINSKAS

Svarstant Dievo paliepimą, kyla klausimai: kodėl Dievas neįsakė patepti krauju namų slenksčio? Kodėl Dievas neragino apšlakstyti krauju durų? Kodėl Jis įsakė patepti krauju tris vietas? Kodėl ne dešimtį vietų? Ar visa tai neatrodo keista? Atminkime: Tas, kuris įkvėpė šią knygą, t. y. Šventąjį Raštą, puikiai žino visą būsimųjų laikų istoriją. Rašydamas knygą, jau nuo pradžių regėjo jos pabaigą... Jis liepė patepti krauju abi durų staktų puses...
Nesunkiai galime įsivaizduoti, kaip pakyla daugybė rankų, ima izopo šakeles ir virš durų staktų nubrėžia du brūkšnius. Ne bet kokius. Tai – kryžiaus ženklas. Ir dar vienas pastebėjimas: durų staktas reikėjo paženklinti iš vidaus ir iš išorės. Trečiasis paženklinimas – namų sąrama. Ką tai reiškia?
Prisiminkime Kristaus nukryžiavimo sceną. Vienas plėšikas Jam iš kairės, kitas – iš dešinės, o Jėzus – centre. Šis kryžius pakyla virš anų dviejų. Kodėl? Kadangi Tas, kuris atsidūrė tarp anų dviejų, buvo ne šiaip žmogus, o įsikūnijęs Dievas... Ar kada nors susimąstėte, kaip visa tai keista? Dievas žvelgia tiesiai į širdį. Į pačią esmę. Į šaknį. Dievo žvilgsnį atpažįstame iš Jo nurodymų, kaip švęsti Velykas. Dievas per būsimus istorinius amžius regi Golgotos kryžių. Regi Kristaus kančią, kuri dar toli gražu neįvyko, tik yra Dievo Širdyje...
Kryžius... Susimąstykime apie jo svarbą...

Tęsinį skaitykite 2017 05 13 „Utenyje“

„Avinėlis turi būti valgomas [...] su nerauginta duona“

Valerijus RUDZINSKAS

Kiekviena Šventojo Rašto eilutė gali mums atverti begalines suvokimo aukštumas ir platumas.
Paskaitykime aštuntąją eilutę. Ten pateikiami tokie nurodymai: „Avinėlis turi būti valgomas tą pačią naktį; jis bus valgomas iškeptas ant ugnies su nerauginta duona ir karčiosiomis žolėmis.“ Nerauginta duona. Dar toliau nurodoma, kaip švęsti neraugintos duonos dieną: „Švęskite neraugintos duonos iškilmę, nes tą dieną išvedžiau jūsų gretas iš Egipto žemės: švęskite tą dieną per kartų kartas kaip amžiną įsaką. Pirmą mėnesį, nuo keturioliktos dienos vakaro iki dvidešimt pirmos dienos vakaro, valgysite neraugintą duoną.“
Ką tai reiškia? Žinome, kad rūgimas daugelį dalykų pagadina. Jei parinktume patį artimiausią žodį terminui „rūgimas“, sužinotume, kad tas žodis – „paleistuvystė“. Užraugti – reiškia du dalykus sumaišyti į vieną, nors maišyti jokiu būdu negalima. Užraugti – tai pareikšti, kad du dalykai yra lygūs, nors jie jokiu būdu lygūs nėra. Tai reiškia – paimti du dalykus, ryškiai tarpusavy kontrastuojančius, ir sumaišyti juos viename puode, apsimetinėjant, kad jie tapo vienu, nors taip nėra. Užraugti – reiškia kažką sumaišyti. Užraugti – reiškia perrūgti ir tapti karčiam. Apaštalas Paulius reikalauja apvalyti Bažnyčią nuo senojo raugo: „Taigi aš liepiu ir įspėju Viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto menkystės. Jų protavimas aptemęs, jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo dvasinio aklumo bei širdies suakmenėjimo. Jie visiškai išglebo ir pasidavė juslingumui, godžiai ieškodami visokių netyrų pasitenkinimų. Bet jūs gi ne šito išmokote apie Kristų! Juk jūs apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje, apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.“

Tęsinį skaitykite 2017 05 06 „Utenyje“

„Valgysite ant ugnies iškeptą“

Valerijus RUDZINSKAS

Šių laikų žmonės patiria didelį šaltį. Vaikai, paaugliai, jaunimas ir vyresnieji yra tarsi užgesusios lemputės. Vyksta tikybos pamokos, katekizmo studijos bei kiti renginiai parapijose, tačiau šviesa neįsižiebia. Ir visa tai todėl, kad turintieji rankose jungiklį, pamiršo, kaip uždegti šviesą. Daugelis galinčių šviesą įžiebti to nepadaro, nes arba nemoka, arba nenori... Jie nežino trijų svarbių dalykų, apie kuriuos šįkart pakalbėsime...
Paskaitykime Išėjimo knygos devintąją eilutę: „Nevalgysite iš jo nieko nei žalio, nei išvirto vandenyje, bet valgysite ant ugnies iškeptą – galvą, kojas ir vidurius.“
Velykų avinėlio mėsa turi būti iškepta ugnyje, o ne išvirta. Tai reiškia, kad Jėzus Kristus ant Golgotos kryžiaus mirė vietoje mūsų, nors kentėti turėjome mes. Mes nusipelnėme pragaro. Ar prisimename, ką Jėzus pasakė ant kryžiaus? „Trokštu!“ Ar Jam kas nors padavė bent lašelį vandens? Ne! Visa, ką Jėzus gavo troškuliui numalšinti, – tai actas, kuriuo buvo laistomas kepamas avinėlis. Tai buvo ne vanduo, o actas. Jis prisiėmė viską, ką turėjome patirti mes ugnies pragare. Turtuolis pragare kalbėjo: „Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje.“ Kristus Golgotoje garsiai sušuko: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“ Kodėl?
Išėjimo knygoje užrašyta: „Nevalgysite iš jo nieko nei žalio, nei išvirto vandenyje, bet valgysite ant ugnies iškeptą.“
Parašyta, jog yra pragaras ir amžinos kančios negęstančioje ugnyje. Tai vieta, kur visą amžinybę turės kentėti kiekvienas neišgelbėtas nusidėjėlis. Turės būti kartu su demonais, tamsoje, ugnyje ir sukaustytas... Jėzus ant Golgotos kryžiaus už mus iškentė pragarišką skausmą. Išėjimo knygoje parašyta: „Jį taip turėsite valgyti: susijuosę juosmenį, su sandalais ant kojų ir lazda rankoje; valgysite jį paskubomis. Tai yra VIEŠPATIES Perėjimas.“

Tęsinį skaitykite 2017 04 29 „Utenyje“

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

„O, kaip seniai tave mačiau! Ką dabar dirbi?“ – „Prekiauju baldais.“ – „Ir kaip sekasi?“ – „Puikiai! Namuose liko tik šiukšlių dėžė.“

Stovi du psichologai stotelėje. Vienas sako: „Labai ilgai autobusas neatvažiuoja.“ Kitas: „Nori apie tai pasikalbėti?“

Taupumo sumetimais suvalkietis studentas į povestuvinę kelionę iškeliavo vienas, be žmonos.

„Sakykit, kur jūs laikote savo santaupas?“ – „Mintyse...“

Tėvas klausia: „Petriuk, kaip tau sekėsi mokykloje?“
Petriukas: „Su dvejetukininko tėvu nekalbu!“

 

Parduodu 3 kW (užima 36 m2 ) saulės elektrinę.
Mainai su ESO tinklu, nemokėsite už sunaudotą elektrą! Kaina 1799 Eur. Kiekis ribotas.
    Tel. 8 603 18700.

 

Parduodu tris 2000 kW elektros generatorius CAT, Perkins, Iveco. Su ARĮ automatika ir korpusu (pilnas komplektas). 25 kW kaina – 5833 Eur.
    Tel. 8 603 18700.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

nuotr1nuotr2PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas.
Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti „chitake“ grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas