utenis 11

Monday, April 23, 2018

Šventadienio paraštėse

Ganytojiškas laiškas: mokomės būti atsakingi vieni už kitus, už mūsų Tėvynės, Bažnyčios, pasaulio dabartį ir ateitį

Kaip ir kasmet, Bažnyčios hierarchai sveikina tikinčiuosius sulaukus šventų Velykų – Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės. Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10).
„Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse” (Kol 3, 1), – ragina apaštalas Paulius. Jis kelia mūsų žvilgsnį aukštyn. O psalmės žodžiai skelbia: „Dangūs apsakinėja Dievo garbę, dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą” (Ps 19, 2). Kūrinija taip pat kelia žmogaus žvilgsnį aukštyn, į žvaigždes. Žmogų traukia ir vilioja neišmatuojami toliai, tai, kas nauja, dar neatrasta, nepažinta. Jį traukia grožis, harmonija, laisvė, kūryba. Bet ko iš tiesų ieškome? Ar mus pasotina vien tai, ką galima apčiuopti ir suskaičiuoti? Ar užtenka vien teorinių svarstymų apie gyvenimą?
Tikrai ne. Žmogaus žvilgsnis galiausiai ieško kito žvilgsnio, kuriame galėtų atrasti ir save. Ne kaip veidrodyje, tiesiog atspindinčiame tai, kas yra priešais jį. Mylintis kito žvilgsnis kviečia išeiti iš savęs, užmegzti ryšį, priimti ir dovanoti meilę bei gyvenimą. Jis primena nuolat lydintį Dievo žvilgsnį, į kurį atsigręždami tampame labiau panašūs į Viešpatį.

Tęsinį skaitykite 2017 04 22 „Utenyje“

„Danielis įėjo pas karalių ir paprašė, kad karalius jam duotų laiko“

Valerijus RUDZINSKAS

(Pradžia 04 08 d. numeryje)

Girdėjau gražų krikščionio liudijimą. Taip nutiko, kad darbe jis susižalojo akį. Gydytojas pasakė, kad padėtis beviltiška. Suteikė nukentėjusiajam būtiną pagalbą, uždėjo tvarstį ir paleido. Žmogus nuėjo į tikinčiųjų susirinkimą. Šie paklausė, kas nutiko jo akiai. Žmogus papasakojo apie nelaimingą atsitikimą. Tikėjimo broliai ir sesės ėmė už jį melstis. Kai kitą kartą žmogus nuėjo pas gydytoją, akis buvo sveika. Su ja jis matė dar geriau nei su ta, kuri nebuvo sužalota. Gydytojui tai pasirodė nesuvokiama. Tačiau viskas suvokiama tikinčiam žmogui. Kai apsireiškia Dievo šlovė, vyksta stebuklai. Negalima paneigti, kad Dievas išklauso ir pavienių maldų. Tačiau kai drauge meldžiasi būrys atgimusių tikinčiųjų, visuomet kažkas įvyksta. Dievas liečia žmones... Kiekvienam linkiu, kad mūsų draugai būtų būtent tokie: tikintys, atgimę Viešpatyje, jautrūs mūsų poreikiams...
Kitas svarbus dalykas – Danielio požiūris į „Babilono išminčius“, t.y. magus, kerėtojus, raganius ir kaldėjus. Jis netroško jų mirties. Danielius tikėjo, kad gyvajam Izraelio Dievui apreiškus savo jėgą per nuolankų tarną Danielį, „Babilono išminčiai“ pažins tikrąjį Dievą ir jį pagarbins. Nė vienas iš mūsų taip pat neturėtume pasmerkti Dievo ieškojimų kelyje esančio žmogaus ar net ir pasiklydusio. Geriau melskimės, kad Jėzus savo galią ir gailestingumą apreikštų nuo Dievo nutolusio žmogaus gyvenime. Prašykime Viešpatį, kad visi, kurie ieško ne Jo Vardo šlovės, atsiverstų, atgailautų ir atgimtų. Raginkime nutolusius priimti Dievo Gailestingumą...
Jokūbas Voraginietis, gimęs 1230 m., žymus šventųjų gyvenimų kronikininkas, aprašydamas šventojo popiežiaus Grigaliaus gyvenimą, pasakoja:
„Vienas turtingas Romos gyventojas paliko žmoną ir buvo popiežiaus atskirtas nuo krikščionių bendruomenės. Priėmęs tai kaip sunkiausią asmeninį įžeidimą, tačiau negalėdamas pats susidoroti su taip autoritetingu popiežiumi, turtuolis pagalbos kreipėsi į magus. Šie pasižadėjo darbą padaryti už­kalbėjimais – užleisti ant popiežiaus žirgo demoną ir gyvulį tol kankinti, kol tas su raiteliu pateks į pavojų.
Kartą, kai Grigalius jojo ant žirgo, magai užleido ant gyvulio demoną ir privertė jį taip stipriai blaškytis, kad niekas nebepajėgė jo sulaikyti. Tada Grigalius, iš dvasios apreiškimo atpažinęs šėtonišką išmonę, persižegnojo ir ne tik išlaisvino žirgą nuo dūko, bet ir amžinu aklumu nubaudė piktadarius. Pripažinę savo nusikaltimą, tie vėliau gavo šventojo krikšto malonę; re­gėjimo jiems, kad magijos meno iš naujo neskaitytų, Grigalius nepanoro grąžinti, tačiau nurodė juos išlaikyti iš bažnytinių atsargų“...

Tęsinį skaitykite 2017 04 15 „Utenyje“

„Danielis įėjo pas karalių ir paprašė, kad karalius jam duotų laiko“

Valerijus RUDZINSKAS

Šis mūsų susitikimas ypatingas, kadangi jis – vienintelis. Kito tokio nebus. Po akimirkos pasaulis taps kitoks, nes viskas šiame gyvenime pavaldu laikui bei kitimo dėsniui. Prisiminkime buvusius susitikimus. Aš pamenu, kaip mes rinkdavomės senojoje mūsų koplyčioje – avarinės būklės kluone – ten vis tiek buvo gera melstis. Prisimenu, kaip buvau skiriamas į klebono pareigas vienoje ar kitoje parapijoje. Prisimenu, koks buvo džiaugsmas, kai gavau kunigystės šventimus. Prisimenu daug šviesių akimirkų. Tačiau atmintyje iškyla ir įvairios nesėkmės, brangių žmonių mirtys, daugelio atvykstančiųjų skausmingos istorijos.
Lygiai tą patį galėtumėte pasakyti kiekvienas iš jūsų. Prisimenate pirmą apsilankymą mūsų bendruomenėje. Prisimenate savo santuoką, džiaugsmą, gimus vaikeliams. Prisimenate savo darbovietes, karjerą, pergales bei vargus. Išties viskas panardinta besikeičiančiame laike... Kol perskaitysite šiuos apmąstymus, pasaulyje nutiks daug įvairių – džiugių ir baisių – dalykų... Vis dėlto šios akimirkos – ypatingos: atsiversdami interneto puslapį ar dalyvaudami pamaldose sekmadieniais, jūs atvykstate į laimės salą. Atvykstate susitikti su jos Šeimininku, mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi... Iškart drįstu išreikšti įsitikinimą: kuo ilgiau būsite su Jėzumi, tuo gausesnės laimės salos paslaptys jums atsivers...
Dažnas mūsų susiduriame su netvarkingai panaudojamo laiko problema. Mokslininkai paskaičiavo, kad jei, tarkime, žmogus vidutiniškai gyvena 80 metų, iš jų jam lieka tik 17 metų nuosavo laiko. Akivaizdu, kad gyvenimas žemėje be galo trumpas. Todėl reikia tinkamai panaudoti Dievo mums dovanotą laiką. Neturime jo iššvaistyti. Tas, kuris laiką paskirsto teisingai, gyvena laimės saloje. Atminkime: kartais nuo laiko priklauso gyvybės ir mirties klausimas...
Senajame Testamente yra viena nuostabi istorija apie pranašą Danielių:

Tęsinį skaitykjite 2017 04 08 „Utenyje“

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią – jų yra dangaus karalystė“

Valerijus RUDZINSKAS

Kasdien norėdami rasime laiko rimtam susimąstymui ar pokalbiui. Kiekvieną sekmadienį į pamaldas Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje besirenkantiems tikintiesiems stengiuosi tarti žodžius, grindžiamus atsakomybe. Visuomet atvyksta žmonių, kurie pas mus daugiau nebepasirodys. Ir ne dėl to, kad jiems kažkas būtų nepatikę, nors retsykiais nutinka ir taip, bet todėl, kad jie, dažnai patys to nenujausdami, jau priartėjo prie žemiškosios kelionės pabaigos. Tik prisiminkime, kiek mūsų pažįstamų ar net artimų žmonių mirė per paskutinį mėnesį... štai dėl ko atvykstantiems pas mus, o ir kiekvienoje bažnyčioje turi būti kalbama labai rimtai, kad žmonės kuo labiau pažintų Jėzų, Jį pamiltų, Jo trokštų, Juo gyventų...
Todėl kalbėsime apie laimės salelę. Apie ją mokė Jėzus. Joje galime gyventi, nepasiduodami pa-saulio audroms.
Jėzus daug mokė apie laimę. Pasiskaitykime Kalno pamokslą. Jis surašytas Evangelijoje pagal Matą: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią – jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo – jų yra dangaus karalystė.“
Taigi, Kalno pamokslas. Tai – Kristaus mokymo santrauka. Ten pirmoje vietoje randama laimė.
Palaiminti – Kristaus kalboje reiškia salą. Kontinente audra, karai, epidemijos, nelaimės, ligos, depresija, o toje salelėje – ramybė. Kai Jėzus mokė apie laimę, mokė apie salelę.
Kasdien girdime diskutuojant apie nemalonias problemas. Ekonominė krizė, katastrofos, savižudybės, kitos nelaimės. Apie tai kalbama nuolat bei visur ir ši tema tapo vyraujanti. Sunkumai neaplenkia ir krikščionių. Jie taip pat trokšta gyventi laimės saloje.
Įsivaizduokime, kad verdame laimės puodą. Iš ko susideda laimės ingredientai pasaulyje? Visi žinome, kaip laimė įsivaizduojama pasaulyje: pirmoje vietoje pinigai, toliau valdžia, garbė, autoritetas, karjera, automobilis, komfortas, prabangūs namai, niekuo nevaržomas gyvenimas ir t.t.

Tęsinį skaitykite 2017 04 01 „Utenyje“

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“

Valerijus RUDZINSKAS

(Pradžia kovo 18 d. numeryje)

Ne rytoj ar kada nors, bet nedelsiant. Atgailauti, susitaikyti su Juo ir prašyti, kad Jis mūsų širdyse uždegtų begalinę meilę Jam. Neatidėliokime šios apsisprendimo akimirkos. Drauge su apaštalu sakau: „Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!“
Dabar pasiaiškinsime, ką reiškia tikra meilė Dievui.
Visų pirma – būtinas teisingas Paties Dievo įsivaizdavimas. Jei mes neteisingai suprantame Dievą, jei šis supratimas suformuotas ne pagal Šventąjį Raštą ir Bažnyčios mokymą, tuomet regimai pažįstame ne Dievą, o vadovaujamės savo pačių vaizduote. Teisingai Dievą suvokiame pripažindami Jo tobulumą. Jo tobulumą ir negęstančią šlovę privalome suvokti visa širdimi. Kai pažinsime tiesą, būsime Viešpaties guodžiami, laiminami, ugdomi ir stengsimės Dievui patikti. Taip kaip savimeilė skatina žmogų įtikti sau pačiam ir veikti tik dėl asmeninių interesų, taip ir tikra meilė Dievui paskatins mus visų pirma darbuotis dėl Jo interesų.
Daugelis buvo paklydę ir pasidavė pagundoms garbinti šio pasaulio „dievus“. Dėl to reikalinga atgaila. Visame kame. Apmąstyta, suvokta, gili. Be atidėliojimų. O po to – nuolatinis budėjimas, kaip išsaugoti Dievo malonę...
Linksma jaunuolių draugija nusprendė paplaukioti valtimi. Jaunuoliai nuėjo pas žveją, kuris už atitinkamą užmokestį pasiūlė jiems savo valtį. Valtis buvo erdvi, didžiulė, todėl jaunuoliams patiko.

Tęsinį skaitykite 2017 03 25 „Utenyje“

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“

Valerijus RUDZINSKAS

Tikriausiai ne vienas prisimename tokį vaikystės epizodą...
Mūsų pažįstamų ar mūsų pačių namo kieme gulėjo, o gal ir iki šiol guli sunki lenta. Vaikai ateidavo ir, be abejo, iki šiol ateina prie tos lentos, iš viršaus gana dailios, ir, sutelkę dideles pastangas, lentą pakelia, norėdami pamatyti, kas yra po lenta... Koks siaubas!.. Į visas puses šliaužioja kažkokios pilkos ir šlykščios kirmėlės. Tik išvydusios dienos šviesą, kirmėlės nuo jos sprunka, kur tik gali, – kuo toliau, kuo giliau. Šviesa joms nepakeliama!.. Vaikai pasibaisėję tuoj pat lentą paleidžia, o po kurio laiko vėl ateina pasižiūrėti, kas po lenta slepiasi...
Ko gero, daugelio sielose ir gyvenime yra tokia „lenta“... Išorinė jos pusė galbūt nupoliruota, nušlifuota, daili. Ji ir mums patiems patinka, todėl ją noriai rodome kitiems. Tačiau yra ir vidinė pusė: paslėpta, tamsi, prilipusi prie žemės bei uždengianti visus nešvarumus. Tą „lentą“ reikia pakelti! Tegul ją kiaurai persmelkia Dievo šviesa, tegul Jo šviesoje bus nuvalytas „paslėptas žmogus“. Dievui patinka tas, „kam nusižengimas atleistas, kuriam nuodėmė dovanota. Laimingas žmogus, kurio VIEŠPATS nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės.“

Tęsinį skaitykite 2017 03 18 „Utenyje“

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

„O, kaip seniai tave mačiau! Ką dabar dirbi?“ – „Prekiauju baldais.“ – „Ir kaip sekasi?“ – „Puikiai! Namuose liko tik šiukšlių dėžė.“

Stovi du psichologai stotelėje. Vienas sako: „Labai ilgai autobusas neatvažiuoja.“ Kitas: „Nori apie tai pasikalbėti?“

Taupumo sumetimais suvalkietis studentas į povestuvinę kelionę iškeliavo vienas, be žmonos.

„Sakykit, kur jūs laikote savo santaupas?“ – „Mintyse...“

Tėvas klausia: „Petriuk, kaip tau sekėsi mokykloje?“
Petriukas: „Su dvejetukininko tėvu nekalbu!“

 

Parduodu 3 kW (užima 36 m2 ) saulės elektrinę.
Mainai su ESO tinklu, nemokėsite už sunaudotą elektrą! Kaina 1799 Eur. Kiekis ribotas.
    Tel. 8 603 18700.

 

Parduodu tris 2000 kW elektros generatorius CAT, Perkins, Iveco. Su ARĮ automatika ir korpusu (pilnas komplektas). 25 kW kaina – 5833 Eur.
    Tel. 8 603 18700.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

nuotr1nuotr2PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas.
Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti „chitake“ grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas