utenis 11

Monday, June 18, 2018

Šventadienio paraštėse

„Nėra teisaus, nėra nė vieno“

Labai nustebsite, pragare išvydę be galo daug religingų žmonių. Tai sukels šoką. Dažnai galvojame, kad ten turi būti bankų plėšikai, vagys, žmogžudžiai, prievartautojai ir kiti įvairūs sunkūs nusikaltėliai. Deja... Pasiruoškite šokui! Kaip tvirtina vienas protestantų pastorius, ten patekę sutiksite įvairių krikščioniškų konfesijų kunigų, vyskupų, arkivyskupų, kardinolų ir net popiežių. Ten sutiksite evangelistų. Sutiksite daug įvairių krikščionių... Kai kas sušuks: „Aš tuo netikiu!“ Pastorius atsako: „Aš ir nesitikiu, kad jūs tuo patikėsite, todėl tai ir bus vienas didelių sukrėtimų.“
Kai nukeliausite į pragarą, didžiai nustebsite sutikę būrį dėl išgydymo ir kitų malonių kitados besimeldusių evangelistų, besimeldusių kitomis kalbomis, begalę įvairių vienuolių – brolių ir sesių...
Kodėl taip yra? Kodėl kelionė į išganymą tampa sudėtinga? Trūksta esminės nuostatos, kurią taikliai įvardija popiežius Benediktas XVI: „Norint atsiliepti į Dievo pašaukimą ir leistis kelionėn, nebūtina jau dabar būti tobuliems. Žinome, kad savo nuodėmės suvokimas leido sūnui palaidūnui žengti sugrįžimo keliu ir taip patirti susitaikymo su Tėvu džiaugsmą. Tra­pumas ir žmogiškasis ribotumas nėra jokia kliūtis, jei tik padeda mums vis labiau įsisą­moninti, kad mums reikia atperkamosios Kristaus malonės“... Deja, tie, kurie tariasi esantys „geri žmonės“, nelaiko savęs nei trapiais, nei ribotais, o tuo labiau – nusidėjėliais...

 Tęsinį skaitykite 2017 02 25 „Utenyje“

„Bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare“

Valerijus RUDZINSKAS

Vienas žmogus kartą paklausė: „Koks atstumas iki pragaro?“ Draugas jam atsakė: „Tik vienas žingsnis.“
Tikriausiai daugelis jūsų esate matę pusrūsiuose įsikūrusių barų iškabas. Jose rašoma: „Leiskitės žemyn!“ arba „Prašome žengti žingsnį žemyn!“ Kažkas iš jūsų žengs žemyn... Nustebsite, kaip greitai ten patekote. Niekada net neįtarėte, jog tai nutiks taip greitai...
Pakeliui į pragarą tiek daug kliūčių, jog jums net į galvą neatėjo, kad į šią amžinosios nelaimės vietą įmanoma patekti taip greitai. Tačiau, kai pakliūsite ten, šiemet ar kitąmet, nustebsite supratę, kaip greitai tai įvyko!..
Visagalis Dievas mūsų kelyje sukuria daugybę kliūčių, kad jos užstotų mums kelią į pragarą ir neleistų ten pakliūti. Su šiomis kliūtimis susiduriame visą mūsų žemiškojo gyvenimo kelionę. Tai – Bažnyčia, Biblija, Sakramentai, pamokslai, maldos, pakelių kryžiai ir dar daug kitų dalykų. Todėl, anot radikalaus baptistų pamokslininko Piter Rakman, jei jūs kada nors pateksite į pragarą, dėl šios galimybės turėsite kovoti lyg pasiutęs šuo, nugalėdamas visas kliūtis, kad pakliūtumėt į pragarą.
Mūsų šalyje į pragarą keliaujantis žmogus patiria klaikią būseną. Kiekvienas bažnyčios pastatas, kiekvienas pakelės kryžius – tai vis perspėjimai. Netgi klaidatikiai, Jehovos liudytojai, mormonai, septintosios dienos adventistai, pagaliau net ir pagoniškieji kultai yra tam tikros kliūtys į pragarą (nors, tiesą sakant, daugeliu atvejų yra atvirkščiai). Vis dėlto tikėjimo trupinių, per kuriuos galime atrasti išganymą, yra ir ten...
Pažvelkite: ant bažnyčių ar šalia jų matome varpines, kurios rodo tam tikrą kryptį. O juk tai – priminimas mums. Net ir pats išganymo nepatyręs pamokslininkas, skelbdamas vien socialinę Evangeliją, yra priminimas. Ir tai dar ne viskas. Kažkas už jus meldžiasi. Tai – kliūtis, bet tai dar ne viskas. Pamokslininkai pamokslauja, nesvarbu, ar juos girdite per radiją, ar jų nesiklausote. Jie pamokslauja per televizorių. Kas tai? Tai – kliūtis pakeliui į pragarą. Žmonės, besimeldžiantys Šventojoje Dvasioje, – tai kliūtis į pragarą. Tokių kliūčių labai daug...

Tęsinį skaitykite 2017 02 11 „Utenyje“

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Valerijus RUDZINSKAS

Jonas Krikštytojas, Jėzaus Kristaus pirmtakas, savo pamoksluose kalbėjo: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė.“ Šiais žodžiais jis norėjo pasakyti: „Tokia yra Mesijo karalystė, šventa karalystė, todėl nė viena neatgailavusi siela į šią karalystę negalės patekti ir negaus Mesijo palaiminimo. Netrukus ateis Mesijas, todėl atgailaukite, idant būtumėte pasiruošę Jį sutikti“...
Mūsų dienomis visame pasaulyje per informavimo priemones pikdžiugiškai skelbiamos tikros ir pramanytos Bažnyčios vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų nuodėmės. Be abejo, keliaujanti Bažnyčia, kurią sudaro tie patys mirtingi bei nusidedantys žmonės, visais laikais buvo ženklinama žmogiškojo netobulumo pėdsaku. Tačiau tai tik dar labiau įrodo Bažnyčios nesugriaunamumą, nes Jos Galva – Kristus, kuris yra šventas, kuris yra Dievas ir neturi jokios sutepties. Žemėje keliaujančios Bažnyčios žmonių nuodėmės niekuomet nesuteps Kristaus ir nesumenkins Jo šventumo. O atgailauti turime visi: ir vyskupai, ir kunigai, ir tikintieji. Reguliari, dažna išpažintis ugdo dorybes ir teikia jėgų daugelį nuodėmių nugalėti...

Tęsinį skaitykite 2017 02 04 „Utenyje“

„VIEŠPATS buvo jam gailestingas“

Valerijus RUDZINSKAS

Kartą, tamsią naktį, vienas Rytų šalių Šventųjų Raštų aiškintojas, mula, be galo persigandęs, keliavo vienoje rankoje laikydamas kardą, o kitoje – durklą.
Kelyje jis sutiko plėšiką, kuris atėmė iš jo asilą bei visus krepšius su brangiausiomis knygomis.
Kitą dieną, kai mula grįžęs apverkė savo likimą, kažkas jį paklausė: „Kodėl gi, mula, jūs leidote plėšikui pabėgti su visu jūsų turtu? Argi neturėjote tinkamų priemonių apsiginti nuo užpuoliko?“ „Jei mano rankos nebūtų buvę užimtos, šios istorijos pabaiga būtų visiškai kitokia...“
Istorijoje paminėtas mula atsipirko tik daiktų praradimu, o juk galėjo prarasti gyvybę, tačiau Dievo gailestingumas gyvybę jam išsaugojo.
Mes turime tikėjimo priemonių, betgi stokojame žinių apie galimybę jomis naudotis.
Be abejo, neišstudijuosime teologijos traktatų. Vis dėlto yra svarbi tema prie kurios reikia nuolat sugrįžti. Toji tema – Dievo gailestingumas. Tačiau ne vien tikėjimas Dievo gailestingumu, bet ir liudijimas...
Dievo angelai atėjo į Sodomos miestą išsaugoti teisiojo Loto. Jie ragino jį kuo greičiau išeiti iš miesto, tačiau kažkokie reikalai neleido Lotui tuoj pat išskubėti. Šventajame Rašte sakoma: „Bet jis vis delsė. Anie vyrai tad paėmė jį, jo žmoną ir abi jo dukteris už rankų – VIEŠPATS buvo jam gailestingas – išvedė jį saugiai už miesto.“
Jei skleisime ir liudysime Dievo gailestingumo šlovę, kritinę valandą Dievas siųs savo angelus, kad mus ištrauktų iš pražūties, nelaimės ar kokių kitų sunkumų. Jei tikėsime Dievo gailestingumu, Dievas tikintį išskirs iš dešimties ar net šimtų tūkstančių būrio ir neleis jam pražūti. Pasitikintį Dievo gailestingumu lydi malonė.
Malonė – tai ne skola, kurią reikia grąžinti, ir ne apdovanojimas, kurį reikėtų užsitarnauti. Malonė – tai tarsi sėkla, mesta į mūsų širdies sodą. Malonė ir gailestingumas – dovanos, kurios nėra užsitarnaujamos. Visų pirma jos gaunamos tikint Dievo gailestingumu, o išsaugomos – liudijant Dievo gailestingumą.

Tęsinį skaitykite 2017 01 28 „Utenyje“

„Teatsileidžia surambėjusios jūsų širdys“

Valerijus RUDZINSKAS

Kas yra atgaila?
Tikra atgaila kyla, kai nuodėmę pažįstame visa širdimi, kai nuodėmės baisumą įvertiname atgailos akimis, kai suprantame, jog, darydami nuodėmę, atsisakome Dievo valdžios ir atmetame Jo reikalavimus.
Kad šis supratimas ateitų, reikia Šventosios Dvasios darbo žmogaus širdyje. Todėl mums būtinas šventos baimės perteklius, neapykanta nuodėmei, gilus gailestis, kad nusidėjome, sakramentinis nuodėmės išpažinimas per kunigą Dievui ir iš širdies gelmių kylantis troškimas nuodėmės atsisakyti.
Dievas tol mums neatleis, kol šių dalykų nesuprasime, nepajusime ir neatliksime.
Kiekvienas, norintis sužinoti, ką apie tai sako Šventais Raštas, atras, kad šių dalykų mokė Mozė, pranašai, Kristus ir Jo apaštalai. Štai ko Dievas reikalavo apsivalymo dieną: „Bet jei kas elgdamasis savavališkai, vietinis ar ateivis, užgautų VIEŠPATĮ, toks žmogus bus pašalintas iš tautos. Dėl to, kad paniekino VIEŠPATIES žodį ir sulaužė jo įsakymą, toks žmogus turi būti pašalintas. Kaltinti jis gali tik pats save.“
Atlikus visus aukščiau išvardytus veiksmus, būtina pasitikėti Dievo gailestingumu.

Tęsinį skaitykite 2017 01 „Utenyje“

„Nutildysiu visas jų linksmumo ir džiaugsmo dainas“...

Valerijus RUDZINSKAS

Kartą gyveno moteris, kuri apako ir be akių šviesos iškentėjo daugiau nei 20 metų. „Aš negaliu patikėti“, – sušuko ji, kuomet gydytojas ligoninėje nuėmė tvarsčius po akių operacijos. Ji verkė iš džiaugsmo, išvydusi žmones, daiktus, gėles, medžius. Tačiau įdomiausia šioje istorijoje tai, kad visus tuos 20 metų ji buvo akla visiškai be reikalo. Ji nežinojo ir jai niekas nepasakė, jog šiuolaikinė chirurgija tokią operaciją sugebėjo atlikti jau prieš 20 metų...
Gydytojas kalbėjo: „Gaila, kad ji apie tai nežinojo anksčiau. Jos gyvenimas būtų buvęs visiškai kitoks“...
Nuo žmogaus žinių priklauso labai daug. Nežinoti – vadinasi, likti tamsoje, neturėti tikėjimo ir vilties.
Žinios dovanoja mums daug galimybių ir, be abejo, padidina atsakomybę...
Nežinojimas apie Dievo gailestingumą sukelia žmonėms daug dvasinių kančių ir skatina nuo Dievo nutolti...
Jau esame ne kartą kalbėję, kad žmonės nutolsta nuo Dievo. Yra daug šio reiškinio priežasčių. Šįkart aptarkime dar vieną: tai įsitikinimas, kad jie negali arba yra neverti džiaugtis Viešpatyje.
Šventasis Raštas sako, kad džiaugsmas Viešpatyje – mūsų jėga. Be jos neįstengtume išsilaikyti. Todėl turime būti itin atidūs, kadangi kaltės jausmas ir savęs pasmerkimas dėl nuodėmės galutinai sunaikins mūsų džiaugsmą Viešpatyje.
Šiandien į tokią vergiją pakliuvo daugybė krikščionių visame pasaulyje. Jie neįstengia priimti visa apimančio atleidimo. Jie įsitikinę, kad neturi teisės džiaugtis.
Kuomet sūnus palaidūnas iššvaistė savo palikimą ir sugrįžo į namus kupinas nusiminimo bei gėdos, jis net neketino likti tėvo namuose. Vylėsi būti bent samdiniu. Tačiau tėvas lengvai jam atleido, papjovė jautuką ir visus sukvietė į pokylį.

Tęsinį skaitykite 2017 01 14    „Utenyje“

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Jei absoliučiai gerai jautiesi, galbūt nesi visiškai sveikas.
Jei galva prakaituoja, tai nereiškia, kad ji dirba.
Jeigu jie yra, jie yra reikalingi – parazitai.
Kad ir su savimi kalbiesi, vis tiek nori būti išgirstas.
Jei žmogui trūksta, tai jis mano, kad pinigų.
Kai mintys viena kitą veja, gali visai išsivaikyti.
Tas mąslus inteligento žvilgsnis – nuo šuniško gyvenimo.
(Jurgis Gimberis)

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

IŠNUOMOJU žemę su didele kūdra (yra galimybė nusipirkti). Tinka poilsiui ir žuvininkystės verslui. Apie 1 ha žemės galima dirbti. Šalia yra Lukno ežeras.  Tel. (8-686) 77639, el. p. rimantasemilija@gmail.com

 

PADEDAME paruošti reikiamus dokumentus pastatų įregistravimui
Statybų inspekcijoje (VTPSI).
Konsultuojame visais nekilnojamojo turto klausimais.
Tel.: (8-698) 18325, (8-608) 30123.

 

PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas.
Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti chitake grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

nuotr2

nuotr1

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas