utenis 11

Tuesday, March 26, 2019

Šventadienio paraštėse

Nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi

Valerijus RUDZINSKAS

Vienam misionieriui, dirbančiam Afrikoje, jo nekenčiantys vietiniai stabmeldžiai slapta į lovą įkišo mirtinai nuodingą gyvatę. Misionierius nieko nepastebėjo ir išmiegojo visą naktį. Per pusryčius afrikiečiai jaunuoliai šūktelėjo misionieriui: „Tavo lovoje yra gyvatė!“
Priėjęs prie lovos ir pakėlęs antklodę, jis pamatė nedidelę, tačiau mirtinai nuodingą gyvatę. Tą pačią akimirką jis prisiminė, kad per paskutines dvi dienas, kai jis lankė tikinčiuosius, šie kiekvienoje vietoje, lyg susitarę, atsisveikindami jam perskaitydavo tą patį palinkėjimą iš psalmės: „Juk jis palieps savo angelams, kad saugotų tave visur, kur tik eitumei“...
Kiekvieną žmogų lydi Dievo gailestingumas. Ypač tikintį.
Kunigas Žydrūnas Vabuolas labai gražiai aprašo Dievo gailestingumą: „Ką pirmiausia reikėtų pasakyti apie Dievo gailestingumą? Ogi tai, kad Dievo gailestingumas yra didelis, be galo didelis. Kur kas didesnis už mūsų nuodėmes. Dievo gailestingumas yra tokio pat dydžio kaip pats Dievas, kaip Dievo Širdis.
Šventajame Rašte ne kartą įvairiausiais būdais pabrėžiama Dievo didybė žmogaus atžvilgiu.

Tęsinė skaitykite 2016 11 19 „Utenyje“

Bet tu esi gausaus atlaidumo Dievas

Valerijus RUDZINSKAS

Pasakojimą pradėsiu Evangelijoje pagal Luką aprašyta istorija apie dešimtį raupsuotų vyrų:
„Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinantį į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite, pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: „Argi ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“ Ir tarė jam: „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.“
Šis rapsuotųjų dešimtukas buvo pasmerkti žmonės. Raupsus galima palyginti su baisia šių laikų AIDS liga. Pasveikimo nuo raupsų atvejai būdavo ypač reti. Raupsų liga turėjo tris formas.
Pati baisiausia – juodieji raupsai. Ligoniui nukrisdavo raumenys, visiškai pasikeisdavo veidas, kamavo nepaliaujamas kūno puvimas, skleisdamas nenusakomai nemalonų kvapą. Šie žmonės gyveno visiškoje izoliacijoje, toli nuo savo šeimų. Jie gyveno susibūrę, nešiojo specialius drabužius, prie kurių pritvirtindavo varpelius, kad visi išgirstų, kai jie prisiartina. Jų veidai būdavo visiškai uždengti. Rapsuotieji palengva prarasdavo regėjimą. Tie, kurie dar įstengė kažką matyti, ėjo pirma ir šaukė: „Nešvarus! Nešvarus!“ Taip jie ir keliaudavo. Tokie buvo to meto įstatymo reikalavimai.
Be fizinių skausmų, sergantieji raupsais kentė baisias dvasines kančias. Kartą, pamatę pro šalį einantį Jėzų, dešimtis raupsuotųjų ėmė šaukti: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ Jiems nebuvo leidžiama prieiti arčiau. Jėzus atkreipė į juos dėmesį ir paliepė, kad jie pasirodytų kunigams. Šis paliepimas jiems nuskambėjo labai keistai, kadangi Senajame Testamente ir Levitų knygoje nurodomi įsakymai, kad kunigui gali pasirodyti vien tas, kuris apsivalė nuo raupsų. Tokiu atveju kunigas visai bendrijai pareiškia, kad žmogus pagijo ir nuo jo neįmanoma užsikrėsti. Tačiau, kai Jėzus dešimčiai raupsuotųjų paliepė nueiti pasirodyti kunigams, jie dar nebuvo pagiję. Kaip visa tai suprasti?.. Jėzaus žodžiai visuomet pažadina žmogaus tikėjimą. Jis provokuoja atlikti tikėjimo veiksmus. Šiuo atveju Jėzus jiems liepė eiti, kol dar jie buvo raupsuoti: kažkuris jų buvo aklas, kitas nebeturėjo rankos ir t.t. Tikėjimo veiksmas raupsuotiesiems buvo prievolė pasirodyti kunigams. Šventasis Raštas pasakoja, kad, kol jie ėjo keliu, pasveiko...

Atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės

Valerijus RUDZINSKAS

Kokia mūsų ateitis? Ko galime tikėtis? Mėgindami sužinoti atsakymus į šiuos klausimus, išgirstume begalybę nuomonių. Tiek pozityvių, tiek ir dramatiškų prognozių. Tačiau retai kas apie ateitį susimąsto kaip apie amžinąjį gyvenimą ir amžiną buvimą danguje arba pragare. Apaštalas Paulius šiuos dalykus primena, atskleisdamas žemiškojo gyvenimo trapumą, laikinumą bei ribotumą... Pauliaus žodžiai turėtų būti ypač aktualūs tiems, kurie įsitikinę, kad niekuomet nesirgs, nepasens ir netgi nemirs. Kad ir kaip keista, tokių samprotavimų tenka išgirsti...
„Mes žinome, kad, mūsų žemiškosios padangės būstui suirus, mūsų laukia Dievo pastatas, ne rankomis statyti amžinieji namai danguje. Todėl mes dūsaujame, trokšdami ant viršaus apsivilkti savo buveine iš dangaus, jei turime būti rasti apsirengę, ne nuogi. O kol gyvename šioje padangtėje, dūsaujame prislėgti, norėdami ne nusirengti, bet verčiau apsirengti, kad tai, kas maru, būtų gyvenimo praryta. Dievas mus tam ruošia, suteikdamas Dvasią kaip laidą.
Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad, kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo Viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome sau garbe jam patikti. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis, gyvendamas kūne, yra daręs - gera ar bloga.“

Tęsinį skaitykite 2016 11 05 „Utenyje“

Vargas tam, kuris [...] girdo savo kaimynus, kol jie pasigeria!

Valerijus RUDZINSKAS

Vienas pikčiausių nemažos dalies žmonių gyvenimo priešų – alkoholizmas. Jis baisios priklausomybės ligos pavidalu slypi nelaimingo žmogaus viduje ir skatina klimpti vis į gilesnį liūną. Ne veltui Šventasis Raštas perspėja: „Žmogus turi susilaikyti nuo vyno ir kitų svaigalų, susilaikyti nuo acto iš vyno ar bet kokių kitų svaiginamųjų gėrimų, negerti jokios vynuogių sunkos.“
Nereikia net pasakoti, kokias kančias patiria alkoholikų artimieji. Išgertos degtinės kiekiai proporcingi šeimos narių ašaroms. Alkoholikas šeimoje sukuria nelaimės salą...
Tik girtaujantis žmogus gali taip žemai pulti. Gyvūnų pasaulyje taip nėra. Todėl visiškai nepagrįstai ir be reikalo bendraudami žmonės vieni kitus vadina visokiausiais zoologijos sodo gyventojais. Gyvūnai gyvena pagal savo prigimtį ir, patyrę blogį, stengiasi jo vengti...
Kaip žmonės geria?

Read more: Vargas tam, kuris [...] girdo savo kaimynus, kol jie pasigeria!

„Kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojais...“

Valerijus RUDZINSKAS

Visiems mums reikia įvairių Dievo malonių. Daug ką trokštame išmelsti ir išmeldžiame. Tačiau vienas dalykas, kurio mums reikia ypač ir nuo kurio priklauso amžinasis gyvenimas, tai – dvasinis atgimimas. Per jį pažįstame Jėzų, o Jėzus laiduoja mums atpirkimo malonės vaisius. Tačiau vargas, jei Jėzaus mums nereikia...
Tai nutiko Antrojo pasaulinio karo metais.
Karininko esesininko žmona, laukianti gimstant kūdikio, gulėjo ligoninėje. Palatoje, kurioje ji buvo paguldyta, kabėjo Jėzaus paveikslas. Jį pamatęs esesininkas kreipėsi į medicinos seserį tardamas:
- Pasirūpinkite, kad šis paveikslas nuo sienos būtų nukabintas. Nenoriu, kad tik gimęs mano vaikas išvystų šio žydo atvaizdą.
Kitą dieną, kai karininkas vėl aplankė savo žmoną, jį pasitikę gydytojai pranešė:
- Jūsų žmona pagimdė jums sūnų, deja, turime pranešti, kad vaikelis gimė aklas...
Dievo gailestingumas padeda žmogui patirti dvasinį atgimimą.
„Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje.

Tęsinį skaitykite 2016 10 21 „Utenyje“

Jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis

Valerijus RUDZINSKAS

1532 m. Ispanijos kariai Peru rasdavo brangių, balandžio kiaušinio dydžio smaragdų. Kareiviai dėl neišmanymo buvo įsitikinę, jog smaragdas yra toks tvirtas, kad jo sudaužyti neįmanoma. Todėl kiekvieną surastą smaragdą jie daužė plaktuku. Jei brangakmenis suduždavo, tuomet kareiviai manė, kad tai tik paprastas stiklas. Šitaip jie išmetė tai, ko ieškojo...
Mes gyvename sudėtingais laikais. Į kur viskas pakryps, niekas negali pasakyti.
Nekyla abejonių, kad reikia rūpintis ateitimi, tačiau dar svarbiau nepamiršti džiaugtis šia diena, kurią gauname iš Dievo gailestingumo. Kiekviena diena yra tarsi minėtas smaragdas, kurį arba išsaugojame, arba sudaužome. Išties, nežinome ateities. Todėl ypač stipriai iškyla dabarties akimirkos svarba. Turime būti Dievui dėkingi už visą Jo šiandien teikiamą gėrį...
Daugeliui itin svarbu, kaip išgyventi. Rūpestis natūralus ir suprantamas. Reikia bent minimalių materialių gėrybių. Tačiau tikinčiam žmogui itin nerimauti nevertėtų...
Dievo gailestingumas teikia materialųjį gėrį.
Jokūbas per 20 klajonių metų įgijo didžiulį turtą, tačiau niekuomet nelaikė patirtos sėkmės savo asmeniniu nuopelnu. Jis visuomet tikėjo ir skelbė, kad visą gėrį gavo iš Dievo rankų:
„Nesu vertas visos tos ištikimos meilės ir visos tos ištikimybės, kurią parodei savo tarnui, nes kadaise tik su lazda rankoje perbridau šį Jordaną, o dabar esu išaugęs į dvi stovyklas.“

Tęsinį skaitykite 2016 10 15 „Utenyje“

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

teatrai1

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

77777– Ar galima Klausui patikėti paslaptį?
– Žinoma, jam prieš trejus metus pakėlė atlyginimą, o jo žmona iki šiol to nežino.
*
Smarkiai žvairuojanti moteris apsilanko pas okulistą:
– Ar seniai jūs pradėjote žvairuoti? – klausia gydytojas.
– Nuo tada, kai mano dvynukai pradėjo vaikščioti.
*
Kalbasi du vyrukai:
– Kodėl moterys gyvena ilgiau?
– Tyčia.
*
Barasi sužadėtiniai:
– Man nusibodo gyventi su tavim, tu prakeiktas šykštuoli! Še, pasiimk savo žiedą!
– O kur dėžutė?

PARDUODAMI du žemės sklypai Antakalnio k., Vyžuonų sen. (miesto teritorijos ribose). Vienas sklypas, besiribojantis su upe, – 80 a, kitas sklypas – 2 ha. Šie sklypai prie pat Naujasodžio gyvenvietės.  
    Tel. (8-640) 32364.

 

PARDUODA traktorių T-16M, T-40A, priekabą-platformą GKB, priekabą 2PTS-4, T-40 variklį (300 eur), pavarų dėžę, tarpinį, pakabą, plūgą PL-3x35.
    Tel. (8-607) 48852.

 

PARDUODAMI šienainio rulonai.

Tel. 8-640 32364

 

GAMINA

* Šildymo katilus ilgo degimo, krosnis pirčiai;

* įvairių katilų pirties krosnių montavimas.

Garantija, konsultacija

Tel. 8-672 59564

 

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 

 

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas